Grunna koronaviruset er nå møteverksemda i kontrollutvala innstilt.


Kommunane Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja har felles sekretærordning for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdalen. Sekretariatet har ein stillingsheimel på 100 %. Dagens sekretariatsleiar ynskjer å redusere stillinga til 50 %. Vi ynskjer ein ny medarbeidar i den resterande stillingsheimelen. Stillinga vil etter dette kunne bli utvida, etter nærare avtale.


Etter valet i september 2019 vart den nye kommunelova sett i kraft. Departementet arbeider ennå med nokre av forskriftene, som blir sett i kraft etter kvart. 


Nord-Gudbrandsdalen er samansett av små kommunar. Ei ny utgreiing frå Telemarksforskning om tilhøva skulle derfor vera interessant.


Vergemål er tema som blir omhandla i media for tida. Dette i kjølvatnet av den såkalla Tolga-saka. Av den grunn har eg laga ein kort oversikt over kva vergemål inneber.


Med dagens datateknologi  blir  fleire og fleire oppgåver robotstyrt.  Dette gjev utfordringar i ei risikovurdering.


I siste tida har det vore nokre presseoppslag om klassifisering og godkjenning av søknader om økonomisk stønad for psykisk utviklingshemma i kommunane. Fleire kommunar har brukt ekstern konsulent i prosessen.Oppslaga har vore noko unøyaktige andsynes rollene til kontrollorgana. Det er derfor grunn til å presisere at kommunal revisjon berre godkjenner rutinar ved framgangsmåten.


Kommunane er verksemder med rigid kontrollsystem. Kanskje kan denne kronikken vera til ettertanke. Er det hensiktsmessig å påvise bokføringsfeil?


Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tolka innsynsretten hjå skatteoppkrevjar. Konklusjonen er at kontrollutvalet må ha lik rett som andre forvaltnings- eller tilsynsorgan til å få opplysningar om skatterekneskapen, og at det må byggje på ei konkret vurdering i kvar sak om kor langt utvalet kan føre tilsyn med skatteoppkrevjaren.


Fylkesmannen i Oppland informerar om at kommunane får same handlingsrom som i 2018. Samstundes presenterer Fylkesmannen påverknader på situasjonen i Oppland.


Alle saker