Ny kommunelov

Etter valet i september 2019 vart den nye kommunelova sett i kraft. Departementet arbeider ennå med nokre av forskriftene, som blir sett i kraft etter kvart. 

Du kan lesa ein artikkel i Juridica  her.

Ei punktvis oversikt over viktige endringar:

 • Kommunalt selvstyre lovfestes

 • Vanskeligere å innføre parlamentarisk styreform

 • Kommunene kan bare opprette folkevalgte organer som er nevnt i loven

 • Lovfesting av minimumskrav til internkontroll

 • Lovfestet innsynsrett for folkevalgte organer i den kommunale forvaltningen

 • Folkevalgte får rett til sykepenger og permisjoner

 • Lederen for administrasjonen kalles kommunedirektør i loven

 • Klargjøring av kommunedirektørens ansvar og myndighet, herunder personalansvar

 • Tydeliggjøring av kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt

 • Kommunestyret har plikt til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler)

 • Kravet til minimumsavdrag på lån økes

 • Ny regulering av rettsvirkningene ved brudd på økonomireglene

 • Lovfesting av regler for beregning av selvkost

 • Styrking av kommunenes eierstyring i kommunalt eide selskaper mv

 • Styrking av kommunenes partsrettigheter ved statlig tilsyn