Om kontrollutvalget

Kontrollutvalget er oppnevnt av kommunestyrene og er direkte underlagt dette. Kontrollutvalget arbeider etter Kommunelova § 23 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Det fører tilsyn med kommunal forvaltning, mellom anna ved å sørge for rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapsrevisjon. Kontrollutvalget er ikkje klageorgan og kan ikkje fatte vedtak i enkeltsaker.

Om du ynskjer at kontrollutvalget skal ta opp saker, ta kontakt med sekretariatet:

E-post: elin-marit.andgard@sel.kommune.no

Mobilnr.: 481 96 875