Klassifisering av psykisk utviklingshemma

I siste tida har det vore nokre presseoppslag om klassifisering og godkjenning av søknader om økonomisk stønad for psykisk utviklingshemma i kommunane. Fleire kommunar har brukt ekstern konsulent i prosessen.

Oppslaga har vore noko unøyaktige andsynes rollene til kontrollorgana. Det er derfor grunn til å presisere at kommunal revisjon berre godkjenner rutinar ved framgangsmåten.

Norsk kommunerevisorforbund (NKRF) har oppklart roller med denne artikkelen:

http://www.nkrf.no/ansvarsfordeling-i-tolga-saken-

 

NKRF har også vurdert regelforståelse m.v.:

http://www.nkrf.no/nyheter_cms/2018/november/tolgasaken-tilbakemelding-om-regelforstaaelse-mv/6409