Nøkkeltall

Fleire utvalsmedlemmar har etterlyst samanliknande KOSTRA-tal. For å etterkoma dette, er dei mest sentrale verdiane samla. Oppsettet er meint som rein informasjon og tala er derfor ikkje kommentert.

 

Nøkkeltall

Dovre

Vågå

Skjåk

Sel

Lom

Lesja

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

-0,9

-1,8

1,3

1,2

0,9

2,7

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

0,2

1

1,1

1,6

0,1

2

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

5,1

23,4

35,2

18,3

29,1

20,2

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

:

:

:

:

:

:

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

87,2

100,8

100,8

71,5

95,6

82

Frie inntekter per innbygger (kr)

62 808

61 645

61 391

58 947

61 008

67 304

Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

4,7

10,1

9,2

11,9

10,3

9,2

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

3,3

7,3

35,2

14,3

14,7

19,6

Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)

-3,8

36,2

26,5

34,3

15,4

14,9