Viktig melding

   

Felles informasjon 6K

Orienteringane er meint for å gje felles informasjon som vedkjem alle seks kontrollutvala. Informasjonen kan gje grunnlag for vidare handsaming i dei respektive utvala. Dette kan vera forvaltningsrevisjonar, undersøkingar eller nærare orienteringar.

Oppgåvene til kontrollutvala er heimla i kommunelova, kapittel 23.  Kontrollutvala har ei overordna rolle i kontrollarbeidet mot fleire aktørar.

I fellesmøte for alle kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdalen orienterte forskjellige aktørar for arbeidsoppgåver og roller i samanhengen.

Etter oppdragsavtalen med Innlandet Revisjon IKS skal kommunane avreknast etter medgått tid. Oppsettet er samla for heile Nord-Gudbrandsdalen

 

Helse og velferd er store einingar i kommunal sektor, med krav til tenester. Tilsynsmynde har Fylkesmannen. Lokalt er tenestene fordelt mellom Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter og primærkommunane.

For å få bakgrunnsstoff for verksemda og innspel til vidare arbeid orienterte SKNG, Nord-Gudbrandsdal Regionråd og Oppland fylkeskommune.

Nord-Gudbrandsdalen har forskjellige samarbeid. Kontrollutvala har eit overordna ansvar for tilsyn med samarbeidsordningane. For å få oversikt, er einingsleiarar innkalla for å orientere om verksemdene.