Felles informasjon 6K

Orienteringene er ment for å gi felles informasjon som vedkommer alle seks kontrollutvalgene. Informasjonen kan gi grunnlag for videre behandling i de respektive utvalgene. Dette kan være forvaltningsrevisjoner, undersøkinger eller nærmere orienteringer.

Oppgåvene til kontrollutvala er heimla i kommunelova, kapittel 23.  Kontrollutvala har ei overordna rolle i kontrollarbeidet mot fleire aktørar.

I fellesmøte for alle kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdalen orienterte forskjellige aktørar for arbeidsoppgåver og roller i samanhengen.

Etter oppdragsavtalen med Innlandet Revisjon IKS skal kommunane avreknast etter medgått tid. Oppsettet er samla for heile Nord-Gudbrandsdalen

 

Helse og velferd er store einingar i kommunal sektor, med krav til tenester. Tilsynsmynde har Fylkesmannen. Lokalt er tenestene fordelt mellom Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter og primærkommunane.

For å få bakgrunnsstoff for verksemda og innspel til vidare arbeid orienterte SKNG, Nord-Gudbrandsdal Regionråd og Oppland fylkeskommune.

Nord-Gudbrandsdalen har forskjellige samarbeid. Kontrollutvala har eit overordna ansvar for tilsyn med samarbeidsordningane. For å få oversikt, er einingsleiarar innkalla for å orientere om verksemdene.