Fellesmøte 18. april 2018

Nord-Gudbrandsdalen har forskjellige samarbeid. Kontrollutvala har eit overordna ansvar for tilsyn med samarbeidsordningane. For å få oversikt, er einingsleiarar innkalla for å orientere om verksemdene.

INNLANDET REVISJON IKS

Dei seks kommunane har avtale med selskapet frå 1.1.18. Avtalen omfattar både rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  Dagleg leiar orienterte om organisasjonen.

 

NORD-GUDBRANDSDAL REVISJONSSELSKAP IKS

Selskapet utfører tenester for alle kommunane. Dagleg leiar vil informere om driftsopplegget.  Etter sak i Dovre kontrollutval var det ynskje om informasjon om ny organisering av avfallstransport og sortering.

 

REGIONDATA

Selskapet forvaltar IKT-løysingar for eigarkommunane. Digitalisering har rask utvikling med nye leveringsmåtar av tenestene. KMD og kommunane samarbeider om strategien som styrer utviklinga.