Om Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal

Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal skal utløse behovs- og brukerdrevet innovasjon i kommunale tjenester, næringslivet og frivillig sektor. Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal er et verktøy for å gå fra ord til handling.

 

Innovasjon skal innarbeides som en sentral del av bedriftskulturen og identiteten i kommunene. Cristian Carrara, 2021. CC BY-ND 2.0.

Bakgrunn for prosjektet

Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal bygger på en felles, politisk forståelse i Nord-Gudbrandsdalen om at offentlig sektor har et stort behov og potensial for et forsterket forsknings- og utviklingsarbeid for å videreutvikle gode, grønne og bærekraftige tjenester for innbyggerne og skape attraktive og framtidsrettede arbeidsplasser. Kommunene i regionen ønsker å møte utfordringene med å styrke seg som framoverlente og utviklingsorienterte samarbeidspartnere og tjenesteleverandører overfor innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor og deltidsinnbyggerne. 

 

Historikk

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal iverksatte forprosjektet "NTNU og Nord-Gudbrandsdalen" i 2017. 

I forprosjektrapporten (januar 2018) oppsummerte man arbeidet slik:

Prosjektet skal bidra til å skape kultur for nyskaping og styrke evnen og viljen til omstilling i kommunen og lokalsamfunnet. Prosjektet skal utløse 24 nye FoU/utviklingsprosjekter i året og 300 nye arbeidsplasser i regionen. Målsettinga skal realiseres gjennom vektlegging av innovasjonsprosesser, miljø- og klimafokus, kunnskapsutvikling og forsterket samhandling og bygging av nettverk i og utenfor regionen.

Senere i 2018 ble vår region valgt ut av NTNU som kandidat til å bli «Universitetsregion». Fram til da var denne statusen bare gitt til enkeltkommuner. NTNU ønsket nå å inngå et forpliktende samarbeid med en region i Distrikts-Norge.

Gjennom våren 2019 ble arbeidet ytterligere forankret både politisk og administrativt i regionen, samtidig som vi videreutviklet organisering og innhold i samarbeid med NTNU.
Fra sommeren 2019 gikk vi over i et 5-årig samfunnsutviklingsprosjekt – Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal, forkortet UR. Gjennom prosjektperioden skal vi i samarbeid med NTNU og andre FoU-miljøer vekselsvis utløse og understøtte behovs- og brukerdrevet innovasjon i kommunale tjenester. Samarbeidet med NTNU er forankret i en egen avtale inngått i mai 2019. Nord-Gudbrandsdalen ble dermed den første universitetsregionen. Avtalen gir vår region tilgang til kompetansen og nettverkene NTNU sitter på.

 

Ressurser

  • Avtale med NTNU
  • Prosjektleder i 100% stilling
  • Budsjett på ca. 2 mill. kr per år ut prosjektperioden (til 2023)
  • 880 000 kr. fra kommunene i Nord-Gudbrandsdal, 1 mill. kr. fra Innlandet Fylkeskommune (IFK)

Organisering

  • Prosjekteier: Regionrådet Nord-Gudbrandsdal
  • Styringsgruppe: Ordførerkollegiet
  • Referansegruppe: Kommunedirektørene

 

Prosjektorganisasjon


Eierskap og prosjektansvar (PA)
Det er Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal, til daglig kalt Regionrådet, som er eier av prosjektet. Oppgavene til prosjekteier vil være å sikre fremdrift og resultater, overordnet ansvar for kvalitetssikring, etablering av klare rammer og oppgaver for prosjektleder samt ansvar for rapportering. Prosjektet rapporterer minimum 2 ganger per år til Regionrådet. Daglig leder Frode Damstuen er prosjektets PA.


Styringsgruppe (SG)
Styringsgruppa består av styret, dvs. ordførerkollegiet, i Regionrådet. Styringsgruppas oppgaver vil være overordnet prosjektstyring; prioritering av aktiviteter, ressurser og satsingsområder for prosjektet, behandle og gi råd i saker som prosjektleder/prosjektansvarlig legger fram, ta stilling til spørsmål av strategisk art, gi innspill og påvirke retninga på prosjektet, samt kommunikasjon og forankring i forhold til samarbeidspartnere og kommuner.


Referansegruppe (RG)
Kommunedirektørutvalget i Nord-Gudbrandsdalen er referansegruppe (RG). Referansegruppa skal gi støtte og veiledning i pågående delprosjekter, drøfte og avklare mulige nye initiativ, gi råd om samarbeidet mellom prosjektleder og kommunene samt være en arena for drøfting av oppfølging av hovedmål og delmål i prosjektplanen. Referansegruppa kobles inn ved behov og fortrinnsvis når kommunedirektørutvalget har sine faste møter.
Referansegruppa er rådgivende.


Prosjektledelse (PL)
PL har det operative ansvaret. Dette inkluderer
• realisering av overordnede mål og hovedaktiviteter i prosjektplanen
• utarbeidelse og oppfølging av årlig handlingsplan
• forberedelse av saker og oppfølging av vedtak i styringsgruppa
• konkretisering og tilpasning av prosjektplanen
• forankring hos og kommunikasjon med kommunene
• ansvar for initiering og deltagelse i nye prosjekter og gjennomføring av aktivitetene
• koordinering og samordning med øvrige prosjekter, aktiviteter og tiltak i regionen
• kontakt med de strategiske samarbeidspartnere. universiteter og høgskoler
• deltakelse i nettverksarenaer
• oppfølging av rutiner for styring, rapportering og resultat-oppfølging i forhold til prosjektansvarlig (PA), styringsgruppe (SG) og finansieringskilder
• markedsføring og kommunikasjon utad
I større og ressurskrevende tiltak er det aktuelt å ha egne delprosjektledere, egen økonomi og egen styringslinje.

 

Se også:

Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal – Prosjektplan 2021-2023 (PDF, 354 kB)