Om Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal

Frå 2021 vart Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, med heimel i kommunelovas kapittel 18, omgjort til "Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal (IPR for Nord-Gudbrandsdal). Det er eit samarbeidsorgan mellom kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja samt Innlandet Fylkeskommune. Samarbeidet er formalisert gjennom ei samarbeidsavtale (PDF, 200 kB).

Strategisk plan forside - Klikk for stort bildeStrategisk plan for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 2021-2024 ble vedtatt i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 19.2.2021.

Visjon

Vår visjon er at Nord-Gudbrandsdal skal vera ein attraktiv og endringsviljug region. Vi skal vise nødvendig vilje til endring for å sikre eit stabilt og godt tilbod av velferdstjenester, gode rammebetingelser for næringslivet og positiv samfunnsutvikling.

Hovedmåla våre er å gjere regionen god på forskning og innovasjon, ha fokus på ei berekraftig forvaltning – som gjev utvikling og nye arbeidsplasser, samt styrke regionens attraktivitet.

Les mer i Strategisk plan 2021-2024 (PDF, 770 kB)

 

Tilgjengelighetserklæring

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal skal fremje regionens interesser gjennom å:

 • Medverke til større openheit, utvikle samarbeidsevner og gjensidig informasjon mellom kommunane.
 • Arbeide for å nå mål og prioriterte tiltak i regionen sin årlege handlingsplan.
 • Leggje til rette for innovasjon i offentleg sektor, samt næringsutvikling med særleg vekt på å:
  • arbeide for gode vilkår for nyetableringar
  • vidareutvikle eksisterande næringsliv
  • arbeide for etablering av offentlege arbeidsplassar
 • Drive politisk interessearbeid overfor overordna myndigheiter i distriktspolitiske spørsmål.
 • Samordne kommunanes høringsuttaler der det er formålstjenleg.
 • Arbeide for interkommunale samarbeidstiltak til beste for regionens innbyggjarar.
 • Arbeide for å profilere regionen som ein attraktiv tilflytterregion.


– Henta frå samarbeidsavtale om «Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal».

 

Lurer du på mer om livet i Nord-Gudbrandsdalen?

Gå inn på  www.komtiloss.no. Denne sida har gode tips og råd til deg som ønskjer å flytte til regionen. Her kan du gjera deg betre kjent med kommunane, finne oversikt over ledige stillingar, tips til korleis du kan finne ein stad å bu, informasjon om aktivitetar og mykje anna.