100 % fast stilling som innovasjonsrådgjevar - Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal (Regionrådet)

Ny søknadsfrist :  1. september 

Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdalen (IPR) har i perioda 2019-2023 gjennomført ei prosjektbasert satsing for å styrke innovasjonsarbeidet i dei 6 kommunane i regionen. Dette arbeidet blir no vidareført på permanent basis. Parallelt med innovasjonssatsinga er det i 2023 etablert ein ny struktur og ei ny plattform for det avtalebaserte, interkommunale samarbeidet om ulike tenester – forkorta INSAM.

Vi lyser ut 100% fast stilling som rådgjevar med ansvar for tilrettelegging av INSAM og vår vidare satsing på innovasjon.

Vi søkjer deg som

 • arbeider sjølvstendig og strukturert
 • tek initiativ og er utviklingsorientert 
 • skaper engasjement og gode rammer for samarbeid med kollegaer og eksterne partnarar
 • har erfaring med bygging og vedlikehald av faglege nettverk
 • kan dokumentere god resultatoppnåing 

 

Om stillinga

 • Du vil rapportere direkte til dagleg leiar og arbeide i grensesnittet mot kommunedirektørane og sektorleiarane i kommunane
 • Stillinga føreset brei kontakt med fylkeskommunale og statlege miljø, verkemiddelapparatet og akademia
 • Arbeidsoppgåvene har stor politisk merksemd både i regionen, i fylkeskommunen og på statleg nivå

 

Arbeidsoppgåver

 • Hovedansvar for innovasjons- og utviklingsarbeidet forankra i 4-årig strategiplan og årlege handlingsplanar for IPR
 • Legge til rette årshjulet for oppfølging av Handbok og Viljeserklæring for interkommunalt samarbeid (INSAM) i tett samarbeid med kommunedirektørane
 • Akkvisisjon av eksterne midler til innovasjons- og utviklingsarbeid
 • Saksutgreiing og sakshandsaming i samarbeid med dagleg leiar
 • God kjennskap til offentleg sektor og et breitt samfunnsengasjement
 • Erfaring med sakshandsaming
 • Utdanning på bachelor- eller masternivå. Særleg relevant praksis kan kompensere for formell utdanning
 • Kunne initiere og styre prosessar og prosjekt
 • Ha ei uttalt serviceinnstilling
 • Gode digitale ferdigheiter og erfaring med sosiale media
 • God skriftleg og munnleg formidlingsevne 
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Ei fleksibel stilling der du arbeider med kjerneoppgåver for kommunesektoren 
 • Løn etter avtale
 • Kommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kontorstad:        Skansen 7, 2670 Otta.

 

Søknad

Nærare informasjon om stillinga kan gjevast av dagleg leiar Frode Damstuen, tlf. 90915501. Søknad sendast på e-post til e-post@regionkontoret.no 

For meir info om Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal viser vi vil heimesida vår www.nord-gudbrandsdal.no

Kontakt

Frode Damstuen
Dagleg leiar
Mobil 909 15 501