Nasjonalparkriket

Nasjonalparkriket er ei regional profilsatsing for Nord-Gudbrandsdalen med reiseliv, landbruk og servicerelaterte næringar som hovudsatsingsområde. Reiselivsnæringa, Regionrådet og kommunane har bygd opp ein overbyggande og unik konkurranseprofil med utgangspunkt i konsentrasjonen av 6 nasjonalparkar med delar av sitt areal innafor regiongrensa.

Del av Regionrådet sin ordinære aktivitet

Nasjonalparkriket som satsing er tydeleggjort som ordinære tiltak under regionrådets aktivitet. Som en følje av dette er også styringsstrukturen endra frå å ha eigen styringsgruppe til å væra underlagt regionrådets ordinære organisatoriske styring, der regionsjefen er administrativt ansvarlig og rapporterer til Regionrådet.