Samarbeidspartnere

NTNU og Innlandet fylkeskommune er de viktigste samarbeidspartnerne gjennom hele prosjektperioden. Men i tillegg vil prosjektet trekke på kompetanse, nettverk og virkemidler fra andre, sentrale aktører. Vi omtaler nedenfor noen av de mest aktuelle.

KS arbeider for en effektiv kommunesektor og skal bidra til å sette kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte framtida. Utviklingsarbeidet i KS omfatter blant annet innovasjon, kvalitetsutvikling i tjenestene, effektivisering og arbeidsgiverutvikling. KS sine egne undersøkelser viser at en innovativ kommunal sektor gir bedre kvalitet, større medarbeidertilfredshet og økt effektivitet.
KS ønsker derfor å benytte Universitetsregionprosjektet som en lærings- og samarbeidsarena for å styrke rammebetingelsene for innovasjon i kommunal sektor og bidra til å utløse innovasjonskraft i Nord-Gudbrandsdalen gjennom sine ressurser og kompetanser.

KS har en helhetlig og ambisiøs satsing på innovasjon i kommunesektoren - i form av egen kompetanse og eget rådgiverapparatet, ulike programmer, utredninger og forskningsprosjekter og samarbeid og nettverk. Prosjektet skal trekke på disse ressursene og knytte disse opp mot kommunene.

HelseInn er en helseklynge for samhandling og innovasjon mellom offentlig, privat og frivillig sektor. HelseInn jobber med tjenesteinnovasjon og kompetanseutvikling for en smartere organisering av helse- og folkehelsetilbudet i Innlandet. Klyngen har medlemmer fra akademia (NTNU og HINN), kommuner, Sykehuset Innlandet, NAV, i tillegg til private bedrifter og frivillige organisasjoner. Medlemmene i klyngen får støtte til behovsstyrte forsknings- og innovasjonsaktiviteter, invitasjoner til møteplasser, hjelp til å koble seg på relevante samarbeidspartnere, og støtte til søknadsskriving og innhenting av prosjektmidler.

Gjennom Universitetsregion-prosjektet er det bli etablert et tett samarbeid med
HelseInn. Prosjekter innen helse- og folkehelse koordineres med HelseInn, og det vil holdes jevnlige møter for å sikre god dialog og tett samarbeid.

Høgskolen i Innlandet (HINN) har utviklet et sterkt kompetansemiljø innen innovasjon i offentlig sektor gjennom Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI). Samtidig har HINN fagmiljø, fulltidsstudier og fleksible utdanningstilbud med stor relevans for regionen. Blant annet gjelder dette Østlandsforskning, som er et eksternt finansiert institutt organisert under Handelshøgskolen Innlandet, ved Høgskolen i Innlandet.

Fagskolen i Innlandet er landets største, offentlige fagskole med rundt 1500 studenter i 2021 fordelt på heltid, deltid og nettbasert. Skolen har blant tilbud innen ledelsesfag, som økonomi og logistikk, og helsefag. Fagskolen har ambisjoner om i større grad å nå mulige studenter i Nord-Gudbrandsdalen. Dermed ligger det godt til rette for et samarbeid også i et innovasjonsperspektiv.

Distriktssenteret arbeider for å gjøre det attraktivt å bo og jobbe i distrikta. De tilbyr kommunene gratis faglig hjelp og kompetanse, og bygger på erfaringer og forskning på lokal utvikling. Senteret jobber på et bredt felt av fagområder og utvikler dokumentasjon, metoder og verktøy for utviklingsarbeid i kommunesektoren. Prosjektet vil videreutvikle samhandlinga mellom våre kommuner og Distriktssenteret.

Innovasjon Norge (IN) er den viktigste virkemiddelaktøren for næringslivet. I tillegg er IN i mange sammenhenger porten inn mot øvrig virkemiddelapparatet og internasjonalt samarbeid. IN samarbeider tett med fylkeskommunen.

IN gir ikke støtte til rene offentlige innovasjonsprosjekter. Men Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal skal forsterke samarbeidet mellom våre kommuner og næringslivet. Det er derfor aktuelt med et samarbeid med IN i de tilfeller delprosjekter baseres på innovasjon i næringslivet og offentlig-privat samarbeid. I tillegg vil IN være en døråpner for prosjektet der vi ønsker å søke internasjonalt samarbeid og internasjonal finansiering av delprosjekter.

Se også:
Virkemiddelapparat for kommunal sektor – om hvor du kan få støtte til ditt prosjekt.

 

Samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge

I 2018 gikk Innovasjon Norge og Forskningsrådet sammen om en felles utlysning våren 2019 for offentlig-private partnerskap. Det er satt av inntil 100 millioner kroner til nye prosjekter. Forskningsrådet finansierer prosjekter som krever forskning og som følger en før-kommersiell prosess, mens Innovasjon Norge finansierer nye innovasjonspartnerskap.

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) ble etablert som egen ordning fra 2010. De regionale forskningsfondene skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling ved å støtte opp under fondsregionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

 

 

Kilder:

Skyrud, Tom (2019). Nye virkemidler for innovasjon i offentlig sektor. Norges Forskningsråd. 

Prosjektplan for Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal (PDF, 354 kB)(2021)