Virkemiddelapparat for kommunal sektor

Har du en god idé til et prosjekt du vil søke støtte til? Her finner du oversikt over søkbare midler og virkemiddelapparat.

Norske myndigheter har en rekke virkemidler som skal hjelpe offentlige virksomheter til å skape nye produkter og tjenester. Her finner du en oversikt over hvilke aktører som støtter innovasjons- og utviklingsprosjekter i offentlig sektor.

 

Sentrale aktører

 

Forskningsrådet  

Offentlige virksomheter som trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid for å utvikle tjenester, infrastruktur og forvaltning kan søke Forskningsrådet. Tilskudd gis til førkommersielle anskaffelser – innovativ offentlig anskaffelse med forskning der det utvikles ulike løsninger til den samme utfordringen. 

Se også:

 

Regionalt Forskningsfond Innlandet  

RFF Innlandet finansierer forskningsprosjekter i Innlandet, herunder prosjekter i offentlig sektor. Fondet støtter prosjekter innen IKT/Informasjonssikkerhet/digitalisering, virtual Reality/Augmentet Reality (XR), tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor inkl. helse- og velferdsteknologi. Se også: RFF Handlingsplan 2021-22.

Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra RFF Innlandet. Kvalifiseringsprosjektet skal ha som målsetting å lede frem til en søknad om hovedprosjekt.

 

KS  

KS har et bredt og prioritert engasjement i innovasjon med egne ressurser og programmer, i nettverk med andre offentlige og private aktører og som støttespiller for kommunene. KS har utarbeidet flere veiledere og verktøy for innovasjonsarbeidet, blant annet Håndbok for samskapingVerktøy for samskapende sosial innovasjon og Veileder for sosial innovasjon (Ferd). KS' temasider om innovasjon i kommunal sektor finner du her.

 

Innlandet Fylkeskommune   

Fylkeskommunen er en sentral aktør i innovasjonssatsinga i Innlandet, blant gjennom regionale planer, FoUi-strategien for Innlandet, samarbeid med og støtte til NTNU, HiNN og næringshagene. IFK er oppdragsgiver til Innovasjon Norge Innlandet, Regionalt forskningsfond og utviklingspartner med kommunene gjennom regionrådene. Fylkeskommunen er bindeleddet mellom EU-programmer, næringslivet og kommunene.

 

Design og arkitektur Norge - DOGA  

DOGA gir faglig og prosessuell støtte til innovasjonsprosjekter knyttet til design, arkitektur, stedsutvikling og tjenester der man involverer innbyggerne og øvrige aktører i lokalsamfunnet. Les mer om DOGA i virkemiddelapparatet

Gnist-programmet tar utgangspunkt i konkrete utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling, og tilbyr utvalgte kommuner hjelp og kompetanse for å legge til rette for en prosess som bidrar til utviklingen av innovative og helhetlige løsninger med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov. Gnist er særlig rettet mot distriktskommuner.

 

Statsforvalteren Innlandet  

Statsforvalteren Innlandet forvalter en rekke tilskuddsordninger. Oversikt over søkbare midler finnes her

 

Andre aktører
 

Innovasjon Norge    

IN retter seg primært mot næringslivet, men har også ordninger for kommunene. Særlig relevant er innovasjonspartnerskap, der offentlige og private virksomheter går sammen om å utvikle nye løsninger.

I tillegg til finansieringsordninger som lån og tilskudd stiller IN opp med veiledning og nettverk mot FoU. IN har en sentral rolle som megler og døråpner mot EU-programmer.

 

Altinn   

Her finner du en oversikt over mange støtteordninger.

 

Nordisk Råd og Ministerråd  

Støtter ulike aktiviteter som er med på å stimulere og fordype det nordiske samarbeidet. Dette skjer gjennom prosjektbidrag, stipend og utvekslingsprogram.

 

Frifond   

Statlig støtte til aktiviteter for barn og unge opp til 26 år.