Virkemiddelapparat for kommunal sektor

Har du en god idé til et prosjekt du vil søke støtte til? Her finner du oversikt over søkbare midler og virkemiddelapparat.

Forskningsrådet 
Insitusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. 

Regionalt Forskningsfond Innlandet
RFF Innlandet finansierer forskningsprosjekter i Innlandet, herunder prosjekter i offentlig sektor. Fondet kan blant annet støtte prosjekter innen IKT/Informasjonssikkerhet/digitalisering, virtual Reality/Augmentet Reality (XR), tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor inkl. helse- og velferdsteknologi.

Kvalifiseringsstøtte
Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra RFF Innlandet. Kvalifiseringsprosjektet skal ha som målsetting å lede frem til en søknad om hovedprosjekt. 

  •  

KS

Innlandet Fylkeskommune

DOGA

Statsforvalteren Innlandet

 

Andre aktører
 

  • Innovasjon Norges Finansieringstjenester Lån, tilskudd, stipender, egenkapital og garantier.
  • Altinn Her finner du en oversikt over mange støtteordninger.
  • Frifond Statlig støtte til aktiviteter for barn og unge opp til 26 år.
  • Nordisk Råd og Ministerråd Støtter ulike aktiviteter som er med på å stimulere og fordype det nordiske samarbeidet. Dette skjer gjennom prosjektbidrag, stipend og utvekslingsprogram.