Ungdommens Regionråd

Formålet med Ungdommens Regionråd:

Etablere en politisk arena for aktiv samfunnsdeltagelse, som gir ungdommen reell innflytelse. 

Rådet har rådgiverfunksjon overfor Regionrådet, og beslutningsmyndighet i nærmere definerte saker. 

En representant fra Ungdommens regionråd møter i Regionrådet med tale- og forslagsrett.

 

FORMÅL:

Nasjonalparkriket regionale ungdomsråd (NRU) skal arbeide for ungdommen sine interesser og tale ungdommen sak for kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

VALG OG SAMMENSETNING:

NRU skal bestå av totalt 12 medlemmer. Ungdomsrådene i hver kommune velger to representanter hver, samt 2 vararepresentanter hver.

De som sitter i et kommunalt ungdomsråd, er valgbare inn i Ungdommens Regionråd.