Viktig melding

   

Lenker

Innlandet Revisjon IKS er utførande revisor for alle seks Norddalskommunane.

Norges Kommunerevisorforbund er ein yrkesfagleg landssammenslutning som er open for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal verksemd.

Forum for Kontroll og Tilsyn har som formål å vera ein møte- og kompetanseplass for dei som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommunar, Sametinget og fylkeskommunar.