Delprosjekter

Bedre flomvarsling kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser og lavere risiko for både kommuner, innbyggere og private næringer, nasjonalt og internasjonalt.

Ved utgangen av 2020 hadde Universitetsregion-prosjektet i alt 17 større eller mindre delprosjekter relatert til hovedprosjektet. To delprosjekter – Smart velferdsregion Nord-Gudbrandsdal og Flomrespons - er frikoblet som frittstående prosjekter med egen ledelse og egen økonomi. Begge prosjektene har blitt tilført betydelige økonomiske og faglige ressurser og er godt inne i gjennomføringsfasa.

Flomrespons
Økende ekstremvær og kostnader knyttet til beredskap og flom, gjør det nødvendig med et bedre og mer presist system for flomvarsling på lokalt nivå. 

Smart velferdsregion Nord-Gudbrandsdal
Prosjektet «Smart velferdsregion Nord-Gudbrandsdal» skal mobilisere kommunene til å videreutvikle kompetanse innen digitalisering.

Digital hjemmeoppfølging

Innføring av digital hjemmeoppfølging for kronisk syke i regionene Nord-Gudbrandsdal, Sør-Østerdalen og Valdres.