Regionrådet / Representantskapet Nord-Gudbrandsdal 2019 - 2023

Med heimel i reglane i kommunelovas kap. 18 vart "Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal" oppretta. Rådets forkorting er "Regionrådet Nord-Gudbrandsdal".

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal er eit samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Det er eit politisk organ som arbeider for å fremje regionen sine interesser, som tilflytting, næringslivsutvikling og stedsattraktivitet. 

Representantskapet er det øvste organet og er sett saman av tre representantar fra kvar kommune: Ordførar, varaordførar og en representant fra opposisjonen. Tabellen nedanfor viser ei oversikt over Regionrådet/Representantskapet for perioda 2019 - 2023. 

I tillegg har Regionrådet ein administrasjon, som følger opp vedtatte prosjekt og arbeidet i det daglege. I dag er det fire 3 faste tilsette i Regonrådsadministrasjonen. I tillegg er det to prosjektleiarar for h.h.v. prosjekta Universitetsregionen Nord-Gudbrandsdal og Velferdsteknologi.

Leiar og nestleiar blir valgt for 2 år om gongen. 

Bjarne Eiolf Holø - leiar

Astrid Skomakerstuen Ruste - nestleiar

Regionrådet 2019 - 2023. Nytt navn fra 2021: Representantskapet

Regionrådet 2019 - 2023. Nytt navn fra 2021: Representantskapet
Medlem Parti Varamedlem Kommune
Eldri Siem SP Ingebjørg Uldalen Sel
SP Gro Sandbu Randen Sel
Pål Ellingsbø SP Erling Lusæter Sel
SP Lars Ekre Sel
Terje Jonny Sveen AP Karen Marie S. Aaseng Sel
AP Marius Bismo Sel
Bjarne Eiolf Holø SP Trond Volden Lom
Marit Sletten SP Rolv Enersvold Lom
Kjell Brandsar AP Sigrun Garmo Lom
Harald Sve Bjørndal BL Steinar Aasgaard Vågå
Live Langøygard AP Geir Inge Stadeløkken Vågå
Anders Bjørnsen SP Mette Vårdal Vågå
Astrid Skomakerstuen Frode Faksvåg Dovre
Guri Ruste DL Magne Botten Dovre
Fred Arne Hessen H Elisabeth Dalum Dovre
Edel Kveen SP Håvard Krogstad Berger Skjåk
Kristen Haugen Dagsgard SP Rannveig Brennhaug Skjåk
Stig Erlend Banken AP Eva Therese Hyrve Bosmen Skjåk
Mariann Skotte SP Bjørn Magnus Tordhol Lesja
Åge Solheim IFK
Mari Gjestvang IFK
Bjørnar Tollan Jordet IFK
Medlemmer og varamedlemmer