Næringsutvalget (tidligere Primærnæringsutvalget)

Næringsutvalget (fra februar 2021) er tidligere Primærnæringsutvalget. 

Utvalget er rådgivende organ for Regionrådet, og har som oppgave å ta initiativ, utrede og sikre framdrift i saker av regionalpolitisk karakter innen området landbruk, herunder også utmark, rovvilt og foredlingsbedrifter innen jord- og skogbruk.

 

Utvalget innstiller overfor Regionråd/arbeidsutvalg i landbrukssaker. Landbrukspolitiske saker av regional karakter skal som hovedregel behandler av primærnæringsutvalget. Unntak fra dette avtales mellom regionrådsleder og leder for utvalget. Kommunene står hver for seg fritt til å ta opp saker av kommunal karakter uten at slike saker går via utvalget. Kommunene har ansvar for å holde utvalget orientert om kommunevise initiativ. Utvalget kan/skal initiere landbruksrelaterte utviklingsprosjekt i regionen. Der det faller naturlig skal utvalget være styringsgruppe for slike prosjekt.

Sammensetting

Næringsutvalget har seks medlemmer, tre fra faglaga innen landbruket og tre politikere valgt av Regionrådet. En av de politisk valgte medlemmene skal være fra Skjåk eller Lom, med vararepresentant fra den andre kommunen. Samme regel gjelder for politikerrepresentasjonen fra Vågå/Sel og Dovre /Lesja

Primærnæringsutvalget 2019 - 2023

Medlemmer og varamedlemmer
Primærnæringsutvalget 2019 - 2023
Medlemmer Varamedlem Representerer
Eldri Siem Pål Ellingsbø Regionrådet/Sel kommune
Hanne Velure Guri Ruste Regionrådet/Lesja og Dovre kommuner
Kjell Brandsar Kristen Haugen Dagsgard Regionrådet/Lom og Skjåk kommuner
Anders Formo Ole Bjørner Flittie Bondelagene
Trond Gutubø Skogeigarlagene
Hanne Elisabeth Bakken Bonde- og småbrukarlagene