Om SKNG

Sekretariatet for Kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal - SKNG

Dei seks Nordals-kommunane har tilsett ein sekretariatsleiar i 100 % stilling. Kontorplassen er Midtgard i Lom.  Den tilsette er Morten Sørhage. Styret for sekretariatet er leiarane i dei kommunale kontrollutvala.

Kontrollutvalet er oppnemnd av kommunestyret og opptrer på vegne av dette.

Kommunestyret har øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga. Kontrollutvalet arbeider på vegne av kommunestyret.