Viktig melding

   

Om SKNG

Sekretariatet for Kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal - SKNG

Dei seks Nordals-kommunane har tilsett ein sekretariatsleiar i 100 % stilling. Kontorplassen er Midtgard i Lom.  Den tilsette er Morten Sørhage. Styret for sekretariatet er leiarane i dei kommunale kontrollutvala. 

Frå 1. august 2020 er Hilde Holden tilsett som sekretær. Morten og Hilde vil arbeide 50 % i august. Morten har sagt opp f.o.m. 1. september. Hilde vil ha kontorplass ved HUB på Otta. (Grand-bygget)

Kontrollutvalet er oppnemnd av kommunestyret og opptrer på vegne av dette.

Kommunestyret har øvste tilsynet med den kommunale forvaltninga. Kontrollutvalet arbeider på vegne av kommunestyret.