Støtte til aktiviteter innen kultur- og naturbasert næringsutvikling 2021

Søknadsfrist 1. februar 2021.

Regionrådet har for 2021 bevilget en økonomisk ramme til aktiviteter innen kultur- og naturbasert næringsutvikling. Midlene lyses ut med søknadsfrist 1. februar

De som fikk tildelt midler i 2020 og som måtte avlyse p.g.a. Covid19, men tenker å kjøre samme arrangement i år,  må søke på nytt.

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal definerer kultur- og naturbasert næringsutvikling som en aktivitet med kommersielt fokus som bygger på regionens natur- og kulturrikdom.

Regionrådet ønsker at aktivitetene kan bidra til en utvikling og modernisering av regionens opplevelsesnæringer.

Regionrådet ønsker at aktiviteten skal gi økonomiske ringvirkninger. Eksempel på økonomiske ringvirkninger kan være overnatting, servering, transport, varehandel, honorar til frivillig sektor m.m.

Regionrådet vil benytte en brei definisjon av hvilke tiltak og arrangement som defineres innenfor begrepet natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Kostnader til investering kan ikke være en del av søknadsgrunnlaget.

Det er ønskelig at tiltakene fordeles tidsmessig over året, slik at de får størst utbytte av felles kompetanse, utstyr og ikke konkurrerer om frivillige eller publikum.

Retningslinjer:

  1. Aktiviteten skal ha privat eller frivillig eierskap.
  2. Aktiviteten skal ha kommersielt fokus som gir økonomisk effekt for bedrifter og/eller frivillig sektor.
  3. Årvisse aktiviteter med underskudd over flere år må vise til nødvendig omstilling/utvikling for å bli prioritert.
  4. Ansvarlig for aktiviteten skal legge fram et budsjett med minimum 50 % egeninnsats i form av billettinntekter, salgsinntekter, egenkapital og/eller arbeidsinnsats.
  5. Aktiviteten skal eies av en registrert organisasjon (registrert i foretaksregister eller frivillighetsregister). Som hovedregel skal forretningsadresse være i Nord-Gudbrandsdal.
  6. Aktiviteten skal gjennomføres i Nord-Gudbrandsdal
  7. Aktiviteten bør ha et langsiktig perspektiv med utviklingspotensial
  8. Aktiviteter som fremmer samarbeid blir prioritert.

Søknad sendes på epost til: e-post@regionkontoret.no

Søknadsfrist:  1. februar 2021

Behandling:

Svar på søknaden: Senest 1. mars 2021

Innstilling til tilskudd blir gjort av 6K Næring, og vedtas av regionsjefen etter fullmakt fra regionrådet. Vedtaket kan kun påklages med henvisning til formelle saksbehandlingsfeil i forhold til vedtatte retningslinjer. Klageinstans er regionrådets arbeidsutvalg.

Sluttutbetaling skjer etter framlagt rapport og regnskap. Det kan utbetales inntil 50 % før framlagt rapport og regnskap. Tilskuddet skal ellers gis etter gjeldende regelverk for offentlig støtte.

Ved evt. spørsmål: Kontakt daglig leder Frode Damstuen tlf. 909 15 501