Stor oppslutning om Stillingssleppet 2021

Over 350 ledige stillingar vart publiserte gjennom årets stillingsslepp i Nord-Gudbrandsdal 12. mars – opp frå 201 i 2020. Det er no gjennomført ein evalueringsrunde for arbeidsgivarane som deltok i sleppet. 

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal takkar arbeidsgivarane som har deltatt i årets slepp. At så mange vel å delta og lysa ut ledige jobbar, viser at næringslivet i regionen har mykje positivitet og at mange tør å satse. Det har vore eit utfordrande år for mange av bedriftene i regionen vår, og vi håper at Stillingssleppet har vore eit positivt bidrag for å hjelpe til med rekrutteringa av nye medarbeidarar.

79 % av arbeidsgivarane svarer at dei er svært eller ganske fornøgde med gjennomføringa av årets slepp, og 87 % svarer at det er "ganske sannsynleg" eller "svært sannsynleg" at dei kjem til å delta i eit framtidig stillingsslepp.

Stillingssleppet skal synleggjere at ein ikkje treng å bu i storbyen for å ha gode jobb- og karrieremoglegheiter. Vi lyt vise folk at dei kan finne drøymejobben på bygda, og i tillegg bu landleg i ein av Noregs vakraste fjellregionar.

SSB la nyleg fram befolkningsstatistikk for andre kvartal 2021, og tala viser at utflyttinga frå storbyane fortset. Nord-Gudbrandsdalsregionen hadde netto tilflytting på 7 personar i andre kvartal.  Samla sett gjekk folketalet litt ned, men det ble registrert 154 tilflyttingar til kommunane i Nord-Gudbrandsdal.

 

Fakta om Stillingssleppet

 •  Årleg utlysing av ledige stillingar i region Nord-Gudbrandsdal
 •  Målet er å auka tilflytting og fleire innbyggarar.
 • Stillingssleppet skal gjera det enklare å finne jobb til to og få fleire stillingar offentleggjort
 • Det er gratis for arbeidsgivarar å delta.

 

Konklusjon og hovudfunn i evalueringsrapporten

 • Arbeidsgivarar er i all hovudsak fornøgd med gjennomføringa av Stillingssleppet 2021. 79 % svarar at dei er "svært fornøgd" (28 respondentar) eller "ganske fornøgd" (41 respondentar) med gjennomføringa av årets slepp.
 • 49 % av arbeidsgivarar svarer "nei" på spørsmål om Stillingssleppet førte til nye tilsette, 30 % svarer "ja" og 21 % svarer "anna" eller "usikker".
 • Det totale talet nytilsette som følgje av stillingssleppet er 67 (summert) .
 • Eit fleirtal av dei som vart tilsett (40 +) var busett i regionen, og 16 av dei nytilsette var busett utanfor regionen .
 • 87 % av arbeidsgivarar opplyser at det er "svært sannsynleg" eller "ganske sannsynleg" at dei kjem til å delta i eit framtidig stillingsslepp. Berre 2 % svarer at det er "ganske usannsynleg" eller "svært usannsynleg" at dei kjem til å delta i eit framtidig stillingsslepp.
 • 77 % av arbeidsgivarane svarar at dei er "svært fornøgd" (28 respondentar) eller "ganske fornøgd" (39 respondentar) med informasjonen dei har mottatt i samband med Stillingssleppet 2021.
 • På spørsmål om kva tidspunkt som passar best for stillingsslepp, svarer fleirtalet "mars" (31 respondentar, 26 %), med "februar" og "april" som alternativ nr. 2 (22 respondentar på kvart av alternativa, 18 %). 21 av arbeidsgivarane har kryssa av for at tidspunkt er "ikkje relevant/uvesentleg".

 

Innenlands flytting per kommune i Nord-Gudbrandsdal 2021 K2

Antall inn- og utflyttinger fra kommunene i Nord-Gudbrandsdal
Innenlands flytting per kommune i Nord-Gudbrandsdal 2021 K2
Kommune Innflytting Utflytting Netto
Dovre 18 21 -3
Lesja 14 13 1
Skjåk 26 15 11
Lom 21 21 0
Vågå 28 24 4
Sel 47 53 -6
Nord-Gudbrandsdal 154 147 7

Kilde: SSB/befolkning

 

Befolkning ved utgangen av 2021 K2 etter kommune

Antall innbyggere i kommunene i Nord-Gudbrandsdal etter 2021 K2
Befolkning ved utgangen av 2021 K2 etter kommune
Kommune 2021 K1 2021 K2 Endring
Dovre 2506 2503 -3
Lesja 1969 1968 -1
Skjåk 2173 2176 3
Lom 2210 2210 0
Vågå 3574 3583 9
Sel 5576 5554 -22
Nord-Gudbrandsdal 18008 17994 -14

Kilde: SSB/befolkning

 

Se også:

Stillingssleppet 2021 – statistikk (PDF, 786 kB)

Evalueringsrapport arbeidsgivere stillingssleppet 2021 (PDF, 827 kB)